*فرار

هوا گرگ و میش است و هوا خنک رو به سرد است، دختری لب دریا در حال دویدن است، باد لای موهایش میپیچد و صدای گنجشک ها، صبح را خبر میدهد...

/ 0 نظر / 6 بازدید