پرنده در میان

روبه روی پنجره، درمیان دو خانه دو درخت، در میان دو درخت یک درخت دیگر، در میان شاخه های درخت سه سیم برق گذشته است، در میان دوسیم بیرونی روی سیم وسطی یک پرنده ساعت هاست بی حرکت نشسته و سر می جنباند؛ پرنده ای دیگر با سرعت از کنارش می گذرد و پرنده بی جان بر زمین می افتد؛ پرنده در میان افکار در هم من سر میجنباند...

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمود

بیشتر به شعر شبیهه. حس شعر داره نه متن. آفرین :)